Logowanie Rejestracja
Wersje językowe
DE

Regulamin

 1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TOMYPOLACY.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym  https://tomypolacy.com  (dalej jako: „Tomypolacy.com”, „Serwis”, „Serwis Internetowy).
Tomypolacy.com jest portalem internetowym o charakterze społecznościowym. Celem Tomypolacy.com jest umożliwienie nawiązywania oraz budowania relacji przez użytkowników, a także dzielenia się informacjami na swój temat.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków zamieszczania treści przez użytkowników. Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół ToMyPolacy.com

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. . Właścicielem Tomypolacy.com jest (Firma) Przemysław Piotr Sikora z siedzibą w Niemczech (adres siedziby: Am Paternoster 1, 44388 Dortmund, Niemcy), wpisana do rejestru przedsiębiorców Republiki Federalnej Niemiec (Handelsregisterportal) pod numerem ____________, posiadająca adres poczty elektronicznej: kontakt@tomypolacy.com oraz numer telefonu: + 48 724 505 612 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. .Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. .Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje oraz porozumiewać się za pośrednictwem Tomypolacy.com. Użytkownicy mogą korzystać z Tomypolacy.com do celów nawiązywania i budowania relacji osobistych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. .Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  • a. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, TOMYPOLACY.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://tomypolacy.com wraz z subdomenami.
  • b. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • c. USŁUGODAWCA – ________________ z siedzibą w Niemczech (adres siedziby: Am Paternoster 1, 44388 Dortmund, Niemcy), wpisana do rejestru przedsiębiorców Republiki Federalnej Niemiec (Handelsregisterportal) pod numerem ____________, posiadająca adres poczty elektronicznej: kontakt@tomypolacy.com oraz numer telefonu: + 48 724 505 612.
  • d. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • e. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne
  • f. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Tomypolacy.com, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych i pozostałych funkcjonalności dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg posiadania Konta.
  • g. PROFIL – publiczna część Konta Użytkownika (strona profilowa) dostępna do wglądu dla pozostałych Użytkowników, w ramach której wyświetlane są informacje na temat Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego Postów i Ogłoszeń.
  • g. POST – pojedyncza wypowiedź Użytkownika, zawierająca jego subiektywną ocenę, opinię, komentarz, refleksję, treści graficzne lub audiowizualne, która może zostać przez niego opublikowana na własnym lub cudzym Profilu (o ile pozwalają na to ustawienia prywatności Profilu).
  • i. CZAT – funkcjonalność Konta Użytkownika, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom prowadzenie rozmów (w formie wypowiedzi tekstowych lub nagrań audio) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  • j. OGŁOSZENIE – jakiekolwiek ogłoszenie Użytkownika dodane w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego, niezależnie od jego nazwy, które dla pozostałych Użytkowników, zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia, może stanowić zaproszenie do kontaktu oraz zawarcia transakcji. Ogłoszenia w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
  • k. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Tomypolacy.com znajdujący się w odpowiedniej zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.

2) ROLA SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Tomypolacy.com ma charakter społecznościowy, co oznacza, że podstawą funkcjonowania Serwisu Internetowego są jego Użytkownicy oraz udostępniane przez nich treści. Serwis Internetowy zawiera szereg funkcjonalności pomagających w nawiązywaniu i budowaniu relacji przez Użytkowników, a także dzieleniu się informacjami na swój temat.
 2. Tomypolacy.com stanowi środek komunikacji na odległość między Użytkownikami. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom wymianę informacji za pomocą Postów publikowanych na Profilach, dodawanie Ogłoszeń w odpowiednich kategoriach dostępnych w Serwisie, pozostawianie komentarzy lub reakcji pod zamieszczonymi Postami, Ogłoszeniami i innymi treściami w Serwisie, a także bezpośrednie komunikowanie się z wykorzystaniem Czatu.
 3. Tomypolacy.com pozwala Użytkownikom wymieniać się treściami publikowanymi przez nich w Serwisie Internetowym. Użytkownicy mają przy tym prawo określić zasady dostępu do swoich treści oraz informacji, które zamieszczają na Profilach.
   

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z TOMYPOLACY.COM

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich danych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, rozpowszechniane i przechowywane przez siebie w ramach Serwisu dane.
 3. Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Tomypolacy.com: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca,  aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityka prywatności  opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
   

4) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z TOMYPOLACY.COM

 1. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników w Tomypolacy.com zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych i wysyłanych między sobą przez Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Tomypolacy.com było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Tomypolacy.com w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 5. Usługodawca nie weryfikuje warunków ewentualnych transakcji, ich przedmiotu oraz sposobu wykonania zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy w rezultacie swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania, które Użytkownicy mogą zawierać między sobą, są zawierane na ich wyłączną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca przestrzega Użytkowników przed ryzykiem związanym z wchodzeniem w interakcje z pozostałymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik powinien rozważnie oceniać informacje i komunikaty, które otrzymuje od innego Użytkownika, w szczególności wtedy, gdy nie może mieć pewności co do tożsamości tego Użytkownika oraz wiarygodności otrzymanych od niego treści. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Użytkownikami oraz w razie wątpliwości nie udostępniać im żadnych danych, które uważa za poufne lub osobiste. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepożądanych zachowań, podejrzanych treści lub wypowiedzi w Serwisie, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy, korzystając z formularza kontaktowego albo odpowiedniej opcji widocznej przy Poście, Ogłoszeniu lub Profilu, która umożliwia zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem. Jeżeli zgłoszona treść narusza warunki Regulaminu, Usługodawca może podjąć odpowiednie kroki w zakresie przewidzianym Regulaminem, aby uniemożliwić dostęp do tej treści, w tym również wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Użytkownika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.
   

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, a także w ramach komunikatów, wytycznych oraz wyjaśnień wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z funkcjonalności Tomypolacy.com.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Użytkownik jest informowany najpóźniej przed skorzystaniem z danej funkcjonalności Serwisu o związanych z nią opłatach, wysokości tych opłat oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań Użytkownika względem Usługodawcy z tytułu korzystania z tej funkcjonalności.
 4. Większość Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym wymaga posiadania Konta Użytkownika. Użytkownik nieposiadający Konta może jedynie odwiedzać zakładki informacyjne znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego, wyszukiwać niektóre treści za pomocą wyszukiwarki oraz przeglądać dostępne Ogłoszenia, bez możliwości nawiązywania kontaktu z Użytkownikami albo przeglądania Profili.
   

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest wymagane dla uzyskania dostępu do większości funkcjonalności Tomypolacy.com.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj ” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej, nazwa (login) oraz hasło. Użytkownik może na tym etapie podać również inne dane, jednak nie jest to obowiązkowe do założenia Konta.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 7. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy albo wybranie opcji usunięcia Konta dostępnej z poziomu ustawień Konta. Rezygnacja z Konta powoduje, że Konto zostaje bezpowrotnie usunięte –  logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 9. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Tomypolacy.com, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta. Utworzenie Konta prowadzi jednocześnie do utworzenia Profilu Użytkownika, który staje się widoczny dla wszystkich pozostałych Użytkowników posiadających Konto w Serwisie Internetowym.
 10. Konto Użytkownika umożliwia w szczególności:
  • a. Dodawanie komentarzy na blogu z aktualnościami prowadzonym przez Usługodawcę;
  • b. Dodawanie, edycję, promowanie i obserwowanie Ogłoszeń;
  • c. Utworzenie, edycję oraz udzielanie się w ramach grup dyskusyjnych;
  • d. Prowadzenie Profilu Użytkownika;
  • e. Publikację Postów na własnym lub cudzym Profilu Użytkownika;
  • f. Rozmowy na Czacie z Użytkownikami;
  • g. Otrzymywanie powiadomień na temat nowych aktywności w Serwisie Internetowym, w tym również dodanych Postów albo komentarzy i reakcji do Postów zamieszczonych przez Użytkownika;
  • h. Wyszukiwanie Profili oraz zapraszanie do listy znajomych lub przyjmowanie zaproszeń do listy znajomych od innych Użytkowników.
 11. Tworzenie listy znajomych pozwala nawiązywać bliższe relacje z Użytkownikami. Użytkownik, który otrzyma zaproszenie do listy znajomych, może dobrowolnie zdecydować o jego odrzuceniu lub przyjęciu. Znajomi Użytkownika mają dostęp do informacji na jego temat, które ukrył on na Profilu przed pozostałymi Użytkownikami, nienależącymi do jego listy znajomych.
 12. Użytkownik może również tworzyć grupy dyskusyjne, zrzeszające Użytkowników ze swojej listy znajomych. Grupy dyskusyjne stanowią zamkniętą przestrzeń do wymiany informacji i treści między określoną liczbą Użytkowników, którzy zostaną do grupy dodani. Informacje upublicznione na grupie są widoczne wyłącznie dla członków danej grupy.

7) WARUNKI PROWADZENIA PROFILU

 1. Profile oraz zawarte w nich informacje są domyślnie dostępne dla wszystkich Użytkowników zalogowanych w Serwisie Internetowym. Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może modyfikować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji edycji tych danych dostępnych z poziomu ustawień Konta.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczyć widoczność swojego Profilu w wyszukiwarce dostępnej w Serwisie Internetowym, dodawać lub usuwać Profil z określonych kategorii (działów) Serwisu Internetowego (takich jak dział randkowy), a także ukryć informacje i Posty na swoim Profilu przed Użytkownikami nienależącymi do jego listy znajomych. Użytkownik może również używać opcji blokowania konkretnych Użytkowników – zablokowany Użytkownik nie ma możliwości zaproszenia go do listy znajomych, rozmawiania z nim na Czacie albo przeglądania informacji i Postów na jego Profilu.
 3. Użytkownik prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby wszelkie informacje oraz pozostałe treści (w tym zdjęcia, nagrania, materiały audiowizualne lub inne pliki komputerowe) zamieszczone przez Użytkownika w Profilu nie naruszały przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje te powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Informacje zamieszczane w Profilu powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 4. Użytkownika prowadzącego Profil obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia, nagrania, materiały audiowizualne lub inne pliki komputerowe) naruszających zasady netykiety, treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec Tomypolacy.com, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich portali.

8) WARUNKI KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

 1. Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą na wiele różnych sposobów dostępnych w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownicy mogą porozumiewać się poprzez Posty zamieszczane na swoich Profilach oraz dodawane pod Postami komentarze i reakcje (wyrażające w uproszczonej formie graficznej stosunek Użytkownika do komentowanej treści).
 3. Użytkownik powinien zadbać, aby wszelkie publikowane przez niego treści były zrozumiałe dla innych Użytkowników i nie wprowadzały ich w błąd. Użytkownik, dodając jakiekolwiek komentarze lub reakcje pod treściami publikowanymi przez innych Użytkowników, powinien zapewnić, że odnoszą się one do komentowanej przez niego treści oraz odzwierciedlają jego faktyczny zamiar. Użytkownik powinien odnosić się z szacunkiem do pozostałych Użytkowników.
 4. Użytkownicy mogą udzielać się na grupach dyskusyjnych, których są członkami. Twórca grupy ma prawo ustanawiać wewnętrzne regulaminy i wytyczne dotyczące treści zamieszczanych na swojej grupie, z zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. W razie kolizji pierwszeństwo stosowania przysługuje zawsze postanowieniom Regulaminu Serwisu.
 5. Użytkownicy mogą także komunikować się na Czacie. Komunikacja na Czacie jest możliwa poprzez wymianę treści tekstowych, graficznych, nagrań audio lub plików komputerowych załączonych przez Użytkowników do wysyłanych wiadomości. Komunikacja na Czacie możliwa jest maksymalnie między dwoma Użytkownikami. Użytkownik może na Czacie prowadzić jednocześnie rozmowy z wieloma Użytkownikami w osobnych pokojach (konwersacjach). Użytkownik posiada wgląd do historii aktualnych, jak i wcześniej prowadzonych rozmów z pozostałymi Użytkownikami. Podczas korzystania z Czatu zabronione jest kierowanie wiadomości obrażających innych Użytkowników i naruszających ich dobra osobiste. Użytkownikowi zabrania się również wykorzystywania Czatu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu) oraz narzucania się innym Użytkownikom, którzy wyraźnie odmawiają prowadzenia z nim rozmów na Czacie.

9) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie Internetowym może dodawać Ogłoszenia w jednej z dostępnych kategorii (działów) Ogłoszeń widocznych na stronach Tomypolacy.com. W Serwisie Internetowym dostępne są w szczególności Ogłoszenia poświęcone poszukiwaniu pracy, najmu nieruchomości albo usług świadczonych przez Użytkowników. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zapoznać się z nazwą oraz zawartością danego działu przed podjęciem decyzji o zamieszczeniu w nim swojego Ogłoszenia.
 2. W razie wątpliwości jakiekolwiek informacje zamieszczone w Ogłoszeniach należy traktować wyłącznie w charakterze informacyjnym. Informacji zamieszczonych w Profilach nie należy utożsamiać z wiążącą ofertą handlową. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania powinny zostać poprzedzone nawiązaniem indywidualnego kontaktu z ogłoszeniodawcą oraz ustaleniem szczegółów przez zainteresowane strony. Serwis Internetowy nie pośredniczy w zawieraniu umów, a Usługodawca nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest odpłatne. Usługodawca udostępnia również dodatkowo płatne funkcjonalności Ogłoszeń umożliwiające ich promocję (np. odświeżenie, wyróżnienie lub uplasowanie na wyższej pozycji wśród pozostałych Ogłoszeń) na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Szczegółowy opis odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń wraz z ich kosztem, limitem lub czasem trwania znajduje się na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w Cenniku oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia przez Użytkownika.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego z poziomu Konta Użytkownika. Rozpoczęcie dodawania Ogłoszenia następuje z chwilą wyboru kategorii Ogłoszenia, które planuje dodać Użytkownik. Dodanie Ogłoszenia wymaga dokonania przez Użytkownika trzech kolejnych kroków – (1) wypełnienia formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe, (2) kliknięcia pola „Dodaj ogłoszenie” oraz (3) niezwłocznym dokonaniu płatności po przekierowaniu Użytkownika do zewnętrznej bramki płatności elektronicznych. W razie gdy ze względu na upływ czasu sesja płatności wygaśnie, Użytkownik zainteresowany dodaniem Ogłoszenia powinien ponowić dodawanie Ogłoszenia w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Ogłoszenie staje się widoczne na stronie Serwisu Internetowego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili odnotowania płatności na rachunku rozliczeniowym Usługodawcy.
 6. ⦁    Zakup promocji Ogłoszenia możliwy jest zarówno w trakcie dodawania Ogłoszenia, jak również po jego opublikowaniu w Serwisie Internetowym, poprzez opcję edycji Ogłoszenia dostępną z poziomu Konta Użytkownika. Aktywacja promocji Ogłoszenia przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili odnotowania płatności na rachunku rozliczeniowym Usługodawcy.
 7. Dokonanie płatności za dodanie lub promocję Ogłoszenia jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą rozliczanych przez serwis PayPal.com. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie operatora płatności ⦁    https://www.paypal.com. 
 8. Potwierdzenie zakupionych funkcjonalności Serwisu Internetowego odnotowane zostaje zawsze w historii transakcji na Koncie Użytkownika, a dodatkowo potwierdzenie przesłane zostaje Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do jego Konta.
 9. Dodanie Ogłoszenia lub jego promocja mogą być obwarowane limitem czasowym. W takim wypadku Użytkownik jest o tym informowany najpóźniej przed zakupem odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń. Po upływie okresu trwania odpłatnej funkcjonalności, widoczność Ogłoszenia na stronie Serwisu lub jego promocja automatycznie wygasa. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili przedłużenia widoczności Ogłoszenia lub jego promocji w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 10. Użytkownik ma prawo usunięcia Ogłoszenia w każdej chwili i bez podania przyczyny, jednak usunięcie Ogłoszenia przed upływem czasu jego trwania nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za dodanie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw konsumenta (albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 12. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim oraz zgodnie z dodatkowymi wytycznymi wskazywanymi w formularzu dodawania Ogłoszenia.
 13. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu.
 14. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 15. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny
  w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Użytkownika.